Archive Page 2

Onderhandelingen draaien weer uit op niets deel 2 07-01-2011

De partijen die nu aan zet zijn slagen er maar niet in om een regeerakkoord te bereiken. De verschillen aan beide kanten van de taalgrens zijn te groot om tot een compromis te komen.

De Vlaams nationalistische partijen kunnen volgens recente opiniepeilingen rekenen op meer dan 50% van de Vlaamse kiezers. Dit is misschien het moment om alle maskers af te gooien en alle weerstanden t.o.v. elkaar te vergeten.

Daarom is Vlott ook voorstander van nieuwe verkiezingen. Indien de absolute meerderheid gaat naar de Vlaams nationalistische partijen, dan is de onafhankelijkheid van Vlaanderen dichterbij dan de vorming van een nieuwe federale regering.

Er komen immers grote problemen op ons af. Tegen 2015 krijgen wij 350 000 extra gepensioneerden bij en er zijn geen middelen meer om de pensioenen te betalen. Een stapsgewijze privatisering van het pensioenstelsel, zonder het opblazen van de solidariteit voor de zwakste in onze samenleving zou een prioriteit moeten zijn voor politici.

Maar aan dat hoofdstuk komen zij allicht op de manier dat zij nu werken nooit aan toe.

Advertenties

Hendrik Boonen nieuwe voorzitter VLOTT 04-12-2010

Na de verkiezingen van 13 juni heeft onze partij VLOTT een reorganisatie doorgemaakt. Om deze reorganisatie af te sluiten, heeft het dagelijks bestuur van VLOTT Hendrik Boonen naar voor geschoven om onze voorzitter, en boegbeeld Hugo Coveliers op te volgen.

Hugo Coveliers richtte in 2005 de liberale partij VLOTT op, met de verkiezingen van 2006 werd hij verkozen tot gemeente en provincieraadslid in Antwerpen. In 2007 werd hij herverkozen als Senator op de lijst van het Vlaams Belang. Hierdoor vertegenwoordigde hij VLOTT in de Senaat. In 2010 was Hugo Coveliers lijstduwer voor de Senaat op de lijst van het Vlaams Belang.

Hendrik Boonen is OCMW raadslid voor VLOTT in Antwerpen, en zal de zware taak op zich nemen om Hugo Coveliers als voorzitter te vervangen. Deze laatste blijft wel het speerpunt en boegbeeld van onze partij. Hugo Coveliers wordt erevoorzitter van onze partij.

De heelaasheid der dingen in de politiek. Naar de republiek Vlaanderen… 12-06-2010

Vele recht(s)geaarde kiezers waren zeer hoopvol na de allicht definitieve ruk naar rechts op 07 juni 2009. De stembusuitslag deed vermoeden dat wij in wakker zouden worden in een ander Vlaanderen. En zie wat er gebeurt : dezelfde partijen die samen Vlaanderen niet op de kaart hebben zetten en helemaal niets hebben gerealiseerd naar de verdere staatshervorming toe willen als het even kan terug met zijn allen in hetzelfde bedje kruipen. Dit allemaal onder druk van de open VLD. Een van de grote verliezers durft eisen te stellen die kant nog wal raken. Indien zij niet opgenomen worden in de Vlaamse regering dan blazen zij de federale regering op. En zowel minister president Kris Peeters als premier van Rompuy vinden het een goede zaak als de Open VLD in beide regeringen aanwezig zou zijn om de stabiliteit van het land te waarborgen.
Niet omdat dit de Vlaamse regering ten goede zou komen. Andermaal worden boven de hoofden de verliezers toch nog gekroond als winnaars.
Hierdoor wordt de legitieme eise naar  Vlaamse onafhankelijkheid weer verraden door formateur Peeters. Wanneer in de loop van de volgende dagen ook nog de NVA ons in de steek zal laten dan plant men een mes in de rug van alle rechtse kiezers. 
Ik wil dit niet laten gebeuren en als mandataris en lid van het nationaal bestuur van Vlott geef ik iedereen de mogelijkheid om via een poll op deze blog om Uw stem te laten horen.

Op zoek naar mensen om onze samenleving anders te ordenen 11-06-2010

Het is duidelijk dat Vlaanderen op zoek is naar nieuwe leiders. Vlamingen willen rechtlijnigheid op alle gebieden. Vlaanderen wil politici die in de eerste plaats ten dienste staan voor de maatschappij. Nu gaan allicht andermaal een aantal politieke partijen Vlaanderen besturen die enkel oog hebben voor het persoonlijk profijt.  Dure politieke eden zullen de volgende dagen afgezworen worden om toch maar aan de vetpotten van de macht te kunnen zitten. Dat de Vlaming iets anders verwacht van de heren en damens politici, daar zullen de politici van de meerheidspartijen niet van wakker liggen.  Ik kan dan twee dingen doen. Ofwel ga ik met mijn boodschap opnieuw de woestijn is, of ik ga op zoek naar gelijkgezinden.
Het zal niemand verbazen dat ik het tweede heb gekozen. Ik verwacht ook niet dat men wakker ligt van mijn keuze. Ik zal mij in ieder geval niet moeten schamen wanneer ik die mensen ontmoet die op mij rekenen. Als je inderdaad samen met mij voor een nieuwe politieke cultuur wil zorgen op een eenduidige en consekwente wijze dan wil ik gerust daarover van gedachten wisselen.

Hendrik Boonen ontdekt fraude bij online inschrijvingen in scholen 22-03-2010

Eerder klaagde VLOTT al aan dat het socialistische systeem van onderwijs (zie: “Falen van socialistische visie op onderwijs zet zich voort”) discriminerend is ten opzichte van de Vlamingen. Vandaag klaagt OCMW-raadslid Hendrik Boonen de fraude van online inschrijvingen in scholen aan.

Zoals bekend kunnen ouders hun kinderen via de website van de stad Antwerpen digitaal inschrijven. Via het gok-decreet krijgen kinderen die thuis geen Nederlands spreken voorrang. Ook kinderen die de school verkiezen waar hun broer of zus school lopen krijgen voorrang.

Hendrik Boonen (Vlott) merkte dat er gemakkelijk fraude kan gepleegd worden bij de inschrijvingen: “Het is immers voldoende om aan te geven dat er een broer of zus school loopt, om voorrang te krijgen. Ook de voorrangsregel van kinderen die thuis het Nederlands niet als moedertaal hebben, is een bron van misbruik.”

Schepen Voorhamme (Sp.a) antwoordde: “Wie vals speelt bij de aanmeldingen, valt door de mand tijdens de inschrijving van het kind.”

Boonen (Vlott) deed de test: ‘Na een eerste controle bleek dat vijf ouders hadden ingevuld dat er ook een broer of zus naar de school van voorkeur gaat, terwijl dit helemaal niet zo blijkt te zijn. Het systeem kan dit blijkbaar niet controleren met de werkelijke gegevens.”

Hendrik Boonen pleit ervoor om alle gedane inschrijvingen te vernietigen. Daarnaast pleit hij ervoor om het informaticasysteem aan te passen. Mocht dit niet lukken, pleit ons OCMW-raadslid ervoor om het oude systeem terug te gebruiken in afwachting van een oplossing.

Eens te meer blijkt dat de socialistische visie op onderwijs rammelt. Overregulering, discriminatie, fraude, wat volgt er nog?

De fraude rond Forcom en Kids vzw leidt ook naar het OCMW 08-10-2008

Op dinsdag 23 september 2008 diende de raad voor maatschappelijk welzijn haar goedkeuring te geven i.v.m. de samenwerking met een aantal partners rond vrijetijdsparticipatie van personen in armoede. Dit kadert in de afsprakennota rond het participatiedecreet. 2009-2013.

De fractie Vlaams-Belang-VLOTT onthield zich bij deze stemming omdat het inrichten van culturele activiteiten volgens onze fractie niet tot de kerntaken van het OCMW behoort. In de rand van deze discussie stelde Hendrik Boonen, OCMW raadslid van VLOTT aan Monica De Coninck enkele vragen rond één van de partners die in aanmerking komen voor subsidie en samenwerking. Deze vragen gingen in de richting van de betrokkenheid van Kids vzw, de genoemde schepen (Verbist) en de kabinetchef van de burgemeester in de zaak Forcom. Ook het feit dat er in de media verschenen was dat de subsidies via de Stad Antwerpen naar Kids vzw toe, zouden bevroren worden. Er werd enkel vaag en ontkennend gereageerd. Zowel de voorzitster als de secretaris zegden van niets op de hoogte te zijn. Hendrik Boonen sprak op dat ogenblik van een schandaal dat allicht de omvang van het VISA schandaal zal overtreffen. Blijkbaar voelden enkele leden zich geviseerd en stelde dat het ganse VISA schandaal uiteindelijk een zaak van niets bleek te zijn.

Op dat ogenblik waren er stevige geruchten dat de politie op zoek was naar een personeelslid van het OCMW en dat er een kopiemachine verzegeld was. Deze informatie werd echter niet meegedeeld. Ondertussen weten wij dat dit personeelslid aangehouden is en er sporen uit dit fraudedossier ook richting OCMW lopen.

Op dit ogenblik loopt men op de tippen van de tenen in het OCMW en men wordt stilaan bloednerveus. Het zou niet meer dan normaal zijn dat het OCMW de vzw Kids met onmiddellijke ingang schrapt als partner in de afsprakennota rond het participatiedecreet. De insteek van deze nota is om te werken rond personen in armoede. Men kan bezwaarlijk stellen dat de vzw Kids iets te maken zou hebben met personen in armoede. Zowel bij Forcom als Kids vzw schijnt men te hebben gewerkt met fictieve arbeidscontracten en “zwarte” betaling van voetballers. Was het niet de bedoeling om deze voetballers als voorbeeldfunctie te laten fungeren en hen ook als straathoekwerkers te laten werken? Van dit laatste is blijkbaar niets in huis gekomen. Het blijkt nu een zeepbel geweest te zijn.

Dit is nogmaals het zoveelste bewijs van het oneigenlijke gebruik van subsidies van politieke verantwoordelijken en ambtenaren (politie en OCMW).

VLOTT heeft zich altijd gekant tegen een subsidiepolitiek die enkel gericht is om hand en spandiensten te verlenen aan verenigingen die vrijwel altijd aanleunen bij de rooms-rode en blauwe meerderheidspartijen.

Heel het systeem van subsidies moet ook binnen het OCMW in vraag gesteld worden. VLOTT is ook al langer vragende partij om alle ontvangen en uitgegeven subsidies in kaart te brengen. Het is overduidelijk dat er drastisch moet gesnoeid worden in dit systeem. Uiteindelijk zou het subsidiëren van verenigingen waarvan men weet dat zij fraude en onwettige handelingen toestaan onmiddellijk moeten afgeschaft worden en ALLE reeds uitbetaalde subsidies dienen teruggevorderd te worden.

VLOTT neemt dan ook volledig afstand van deze afspraken tussen de meerderheidspartijen en wenst hier niets mee te maken te hebben. Deze houding wordt ook gedeeld door de kartelpartner Vlaams Belang.

VLOTT vraagt dan ook dat er een debat ten gronde zal gevoerd worden binnen het OCMW rond subsidies en dat het bestuur en de verantwoordelijken streng zullen optreden tegen IEDEREEN die zich persoonlijk verrijkt op de kap van de belastingbetaler, aan witwaspraktijken doet en fraude pleegt.

Op 23 september heeft men meewarig gedaan en Hendrik Boonen weggelachen ……
Het is des te erger wanneer men voor ogen houdt dat sommige beleidsmensen op de hoogte waren van de draagwijdte van de betrokkenheid van personeelsleden van het OCMW. Het wordt tijd dat men de oppositie ernstig neemt en ernstige vragen op een volwassen manier behandelt.

Hendrik Boonen
OCMW raadslid Antwerpen

1 miljoen per jaar voor regularisatie in Antwerpen 08-09-2008

Antwerpen maakt zich klaar voor een nieuwe regularisatiegolf en moet 1.000.000 euro jaarlijks vinden om de gevolgen ervan te betalen.

Wat de juiste criteria zijn om geregulariseerd te worden is er heel wat onduidelijkheid. Als het van de bevoegde minister van migratie afhangt, dan zullen er duidelijke normen komen die misbruiken zullen voorkomen. Maar zoals duidelijk is gebleken uit de reportage van “Terzake” van 01 september 2008 hebben een aantal politici een verborgen agenda. Zij steunen hongerstakers bij het voeren van hun acties die indruisen tegen onze wetten. Met andere woorden spoort iemand zoals Milquet (CDH) mensen aan die illegaal ( lees: onwettelijk) op ons grondgebied zijn om beslissingen van de rechterlijke macht naast zich neer te leggen. Maar zij zijn helemaal niet geïnteresseerd in deze mensen, maar in een mogelijk electoraal gewin op de kap van deze illegalen.

Maar naast de ideologische discussie over een regularisatiegolf wordt er niet stilgestaan bij het feit dat onze gemeenschap de factuur van een versoepeling helemaal niet kan betalen. Antwerpen heeft ervaring met deze materie. Bij een vorige regularisatiegolf gebaseerd op de wet van december 1999 waren er eind januari 2000 reeds 5.718 aanvragen. Gelet op de cijfers van de geweigerde nieuwe aanvragen op basis van de huidige regularisatiecriteria van december 1999 tot mei 2008 werd door de dienst vreemdelingenzaken en met kennis van de dossiers ongeveer 17.700 nieuwe aanvragen voorspeld.

Deze cijfers werden onmiddellijk tegengesproken door de minister Turtelboom. Maar zij kon evenmin antwoorden op de vraag wat wij dan wel kunnen verwachten. Ondertussen heeft het OCMW Antwerpen wel een berekening gemaakt wanneer er 8850 geregulariseerden een beroep zouden doen opeen of andere vorm van sociale bijstand. Deze bijstand kan gaan van het verschaffen van een equivalent leefloon, medische waarborgen, betaling huurwaarborgen tot een huur – en verwarmingstoelage. Deze lijst is niet limitatief.

Men kan diverse scenario’s voorzien. In een voorzichtige prognose gaat men ervan uit dat deze regularisatiegolf jaarlijks ongeveer 1.000.000 miljoen euro’s zal kosten. Uit het verleden is immers gebleken dat 10 jaar na de regularisatie nog 30% van deze mensen nog steeds terugvallen op financiële bijstand. Er zal dus een blijvende extra kost zijn van 300.000 euro na 10 jaar. Er dienen immers 160 nieuwe maatschappelijke werkers te worden aangeworven om deze dossiers te verwerken. Dit zal ook geen makkelijk gegeven zijn. Het is op dit ogenblik niet eenvoudig om de huidige vacatures op te vullen. Waar gaan wij dan 160 nieuwe medewerkers halen?

Van zodra deze mensen een definitieve regularisatie hebben, dan zullen zij hun andere rechten zoals gezinshereniging volledig uitputten. De studie en de cijfers van het OCMW zijn zeker niet uit de lucht gegrepen. Deze (voorlopig) angstig verborgen studie beroeren blijkbaar enkel de politici die vinden dat Antwerpen niet mag ten onder gaan aan de eigen goedheid. Op dit ogenblik gaan 72% van alle financiële middelen voor bijstand naar niet EU-burgers. Dit zijn de mensen die eerder geregulariseerd werden, die naar hier zijn gekomen in het kader van de gezinshereniging, die een tijdelijke regularisatie hebben om medische of humanitaire redenen enz….

Wanneer wij niet blijven stilstaan bij de financiële gevolgen van een slappe en los uit de polis opgemaakte regularisatiegolf dan dreigen wij ons eigen systeem uit te hollen en op te blazen. Uiteraard zijn de eigen mensen, maar ook de andere inwoners die nu afhankelijk zijn van steun de dupe.

Het is niet de gewoonte van de lokale besturen ( of het nu het schepencollege is of de meerderheidspartijen in de Antwerpse OCMW-raad) om tegen de haren in te strijken van hun ministers in de regering. Daarom dient men toch stil te blijven staan bij deze denkoefening. Wat indien er veel meer regularisaties komen dan de vooropgezette voorzichtige prognose. Dit scenario zal leiden tot een financiële en sociale catastrofe en zal een aantal noodzakelijke projecten op de helling zetten. Op dit ogenblik is de problematiek rond de vergrijzing een belangrijke discussie en zal een steeds groter deel van het budget uitmaken. Een budget dat op dit ogenblik al ontoereikend is en voor de nodige spanningen zorgt.

Maar de regularisatie zullen nog andere gevolgen hebben. Niet alleen zullen wij deze mensen financieel onderhouden, waar indien hun ouders overkomen en behoeftig zijn zullen wij die een inkomen moeten geven tot het einde van hun leven, zonder dat zij hebben afgedragen aan ons sociaal zekerheidssysteem. Zij zullen dan ook gemeentelijk stemrecht krijgen na verloop van tijd en kunnen bepalend zijn voor een samenlevingsvorm met een strikte religiebeleving die haaks staat op onze waarden en normen. Deze mensen regulariseren holt ook onze eigen westerse samenleving uit. Ook daar moeten wij bij blijven stilstaan. Jammer dragen de camera’s enkel wanneer het om uitgehongerde (?) asielzoekers of mensen zonder papieren gaat. Maar deze mensen hebben wel papieren: namelijk een of meer bevelen om het grondgebied te verlaten. Dit mag ook wel eens gezegd worden.

Hendrik Boonen
VLOTT
OCMW-raadslid Antwerpen


Advertenties