Archief voor oktober, 2008

De fraude rond Forcom en Kids vzw leidt ook naar het OCMW 08-10-2008

Op dinsdag 23 september 2008 diende de raad voor maatschappelijk welzijn haar goedkeuring te geven i.v.m. de samenwerking met een aantal partners rond vrijetijdsparticipatie van personen in armoede. Dit kadert in de afsprakennota rond het participatiedecreet. 2009-2013.

De fractie Vlaams-Belang-VLOTT onthield zich bij deze stemming omdat het inrichten van culturele activiteiten volgens onze fractie niet tot de kerntaken van het OCMW behoort. In de rand van deze discussie stelde Hendrik Boonen, OCMW raadslid van VLOTT aan Monica De Coninck enkele vragen rond één van de partners die in aanmerking komen voor subsidie en samenwerking. Deze vragen gingen in de richting van de betrokkenheid van Kids vzw, de genoemde schepen (Verbist) en de kabinetchef van de burgemeester in de zaak Forcom. Ook het feit dat er in de media verschenen was dat de subsidies via de Stad Antwerpen naar Kids vzw toe, zouden bevroren worden. Er werd enkel vaag en ontkennend gereageerd. Zowel de voorzitster als de secretaris zegden van niets op de hoogte te zijn. Hendrik Boonen sprak op dat ogenblik van een schandaal dat allicht de omvang van het VISA schandaal zal overtreffen. Blijkbaar voelden enkele leden zich geviseerd en stelde dat het ganse VISA schandaal uiteindelijk een zaak van niets bleek te zijn.

Op dat ogenblik waren er stevige geruchten dat de politie op zoek was naar een personeelslid van het OCMW en dat er een kopiemachine verzegeld was. Deze informatie werd echter niet meegedeeld. Ondertussen weten wij dat dit personeelslid aangehouden is en er sporen uit dit fraudedossier ook richting OCMW lopen.

Op dit ogenblik loopt men op de tippen van de tenen in het OCMW en men wordt stilaan bloednerveus. Het zou niet meer dan normaal zijn dat het OCMW de vzw Kids met onmiddellijke ingang schrapt als partner in de afsprakennota rond het participatiedecreet. De insteek van deze nota is om te werken rond personen in armoede. Men kan bezwaarlijk stellen dat de vzw Kids iets te maken zou hebben met personen in armoede. Zowel bij Forcom als Kids vzw schijnt men te hebben gewerkt met fictieve arbeidscontracten en “zwarte” betaling van voetballers. Was het niet de bedoeling om deze voetballers als voorbeeldfunctie te laten fungeren en hen ook als straathoekwerkers te laten werken? Van dit laatste is blijkbaar niets in huis gekomen. Het blijkt nu een zeepbel geweest te zijn.

Dit is nogmaals het zoveelste bewijs van het oneigenlijke gebruik van subsidies van politieke verantwoordelijken en ambtenaren (politie en OCMW).

VLOTT heeft zich altijd gekant tegen een subsidiepolitiek die enkel gericht is om hand en spandiensten te verlenen aan verenigingen die vrijwel altijd aanleunen bij de rooms-rode en blauwe meerderheidspartijen.

Heel het systeem van subsidies moet ook binnen het OCMW in vraag gesteld worden. VLOTT is ook al langer vragende partij om alle ontvangen en uitgegeven subsidies in kaart te brengen. Het is overduidelijk dat er drastisch moet gesnoeid worden in dit systeem. Uiteindelijk zou het subsidiëren van verenigingen waarvan men weet dat zij fraude en onwettige handelingen toestaan onmiddellijk moeten afgeschaft worden en ALLE reeds uitbetaalde subsidies dienen teruggevorderd te worden.

VLOTT neemt dan ook volledig afstand van deze afspraken tussen de meerderheidspartijen en wenst hier niets mee te maken te hebben. Deze houding wordt ook gedeeld door de kartelpartner Vlaams Belang.

VLOTT vraagt dan ook dat er een debat ten gronde zal gevoerd worden binnen het OCMW rond subsidies en dat het bestuur en de verantwoordelijken streng zullen optreden tegen IEDEREEN die zich persoonlijk verrijkt op de kap van de belastingbetaler, aan witwaspraktijken doet en fraude pleegt.

Op 23 september heeft men meewarig gedaan en Hendrik Boonen weggelachen ……
Het is des te erger wanneer men voor ogen houdt dat sommige beleidsmensen op de hoogte waren van de draagwijdte van de betrokkenheid van personeelsleden van het OCMW. Het wordt tijd dat men de oppositie ernstig neemt en ernstige vragen op een volwassen manier behandelt.

Hendrik Boonen
OCMW raadslid Antwerpen